Máš účet? Prihlasiť  

Projekty -> Realizované projekty -> Zlatý vek

Zlatý vek

ROZSAH POSKYTOVANÉHO PORADENSTVA:

Poradenstvo pri vypracovaní Urbanistickej štúdie. Návrh skladby objektov, optimálnych kapacít a logistického rozmiestnenia jed- notlivých celkov a objektov.

Urbanistická štúdia, zastavovací plán, konzultácie a poradenstvo

A) Alternatívy zastavovacieho plánu
- logistika pohybu
- kapacitné podmienky
B) Posúdenie atraktívnosti navrhovaných objektov
- konzultácie k štúdii architektonického zamerania
- porovnanie základných princípov s európskymi zábavnými parkami
C) Minimalistická verzia a možné exity
- etapizácia výstavby, kritické body
D) Optimalizácia parametrov pre EIA

Cieľ poradenstva:

Objektová skladba:

Objem investície:


© 2012 | Development Team s.r.o.